Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola w Zdunach

na rok szkolny 2018/2019

 

Od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. rodzice potwierdzają kontynuację edukacji przedszkolnej, dla dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniając deklarację.

 

ZAPISY - DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH !!!

 

Od 12 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. złożenie wniosków  wraz z załącznikami.

 

Oprócz istniejących 7 oddziałów tworzymy w ramach projektu unijnego  dodatkowy 8. oddział w przedszkolu w Zdunach oraz dodatkowy  3. oddział w Bestwinie dla dzieci 3-4 letnich  urodzonych w roczniku 2014/2015  w Zdunach

 

 

„Przedszkole otwarte dla wszystkich dzieci- zwiększenie ilości dostępnych miejsc przedszkola oraz szans edukacyjnych dla dzieci z gminy Zduny”

Projekt jest realizowany przez  Gminę Zduny/ Publiczne Przedszkole w Zdunach ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Nr osi Priorytetowej: 8. Edukacja,

Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,

Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2018 do 31 sierpnia 2019 roku w Gminie Zduny/ Publiczne Przedszkole w Zdunach dla dzieci 3-4 letnich.

Celem głównym projektu jest  utworzenie 18 w Zdunach i 15  w Bestwinie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez stworzenie oddziału integracyjnego z 3 dzieci niepełnosprawnych wraz z działalnością bieżącą w placówce w Zdunach  -zakup wyposażenia (placu zabaw, mebli, sprzętu TIK, materiałów dydaktycznych, doposażenia naczyń kuchennych ), realizację dodatkowych zajęć z logorytmiki, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej , zajęcia wspierające kompetencje społeczno- emocjonalne  oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli .

Szczegółowe dodatkowe informacje  dotyczące rekrutacji w Publicznym Przedszkolu w  Zduny ul. Łacnowa 25

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI DO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH

W roku szkolnym 2018/2019 rodzice dzieci urodzonych

w latach 2012, 2013, 2014, 2015 ubiegających się o przyjęcie

dziecka uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie

z poniższym harmonogramem:

 

od dnia

do dnia

Etap rekrutacji / czynności rodzica/ prawnego opiekuna

uwagi

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1 marzec

9 marca

Potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej / wzór deklaracji

w Przedszkolu lub na stronie internetowej/

wzór deklaracji

w Przedszkolu lub na stronie internetowej

 

Postępowanie rekrutacyjne

12 marca

30 marca

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami

Wnioski i oświadczenia               w Przedszkolu lub na stronie internetowej

 

 

6 kwietnia

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną

 

 

10  kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista w Przedszkolu na tablicach ogłoszeń

 

 

11-12 kwietnia

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

13 kwietnia

Dodatkowa weryfikacja przez komisje rekrutacyjną

 

 

16 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych      i nieprzyjętych

Lista w Przedszkolu na tablicach ogłoszeń

Procedura odwoławcza

17 kwietnia

 

1)     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                       z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

2)     Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,

3)     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść odwołanie dyrektora Przedszkola,

4)     Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

- Sprawy związane                      z odwołaniami należy załatwiać osobiście                 w Kancelarii Przedszkola, ul.Łacnowa 25 lub za pośrednictwem poczty.

Postępowanie uzupełniające

 

2 lipca

Opublikowanie  wykazu wolnych miejsc i ustalenie harmonogramu szczegółowego

- postępowanie uzupełniające nastąpi w przypadku wolnych miejsc

 

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza gminy Zduny

 

 

 

Tylko w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu wcześniejszych postępowań

- terminy w razie potrzeby zostaną ustalone później

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH

 

 

od dnia

do dnia

Etap rekrutacji / czynności rodzica/ prawnego opiekuna

uwagi

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

03 lipca

12 lipca

Złożenie wniosku o przyjęcie do Przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami

Wnioski i oświadczenia               w Przedszkolu lub na stronie internetowej

 

13 lipca

Weryfikacja wniosków  przez komisje rekrutacyjną

 

 

16 lipca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista w Przedszkolu na tablicach ogłoszeń

 

17-18 lipca

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

19 lipca

Dodatkowa weryfikacja przez komisje rekrutacyjną

 

 

20 lipca

Opublikowanie list dzieci przyjętych      i nieprzyjętych

Lista w Przedszkolu na tablicach ogłoszeń

Procedura odwoławcza

23 lipca

 

1) W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej                       z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

2)     Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica,

3)     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść odwołanie dyrektora Przedszkola,

4)     Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola służy skarga do sadu administracyjnego.

 

- Sprawy związane                      z odwołaniami należy załatwiać osobiście                 w Kancelarii Przedszkola, ul.Łacnowa 25 lub za pośrednictwem poczty.