A A A
Publiczne Przedszkole w Zdunach

Nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Publiczne Przedszkole w Zdunach

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zdunach ogłasza nabór kandydata na wolne:

stanowisko główny księgowy

w Publicznym Przedszkolu w Zdunach

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. spełnienie jednego z poniższych warunków:
1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończona średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
3) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
2. posiada znajomości przepisów z zakresu postępowania administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego) oraz ustawy o samorządzie gminnym,
3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel,
4. mile widziany staż w księgowości budżetowej,
5. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
6. umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, rzetelność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.

III. Zakres zadań i czynności wykonywanych na stanowisku obejmuje:

1. prowadzenie pełnej księgowości
2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi

3. dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,

4. roczne planowanie budżetu

5. dekretowanie dokumentów księgowych budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz planem finansowym

6. bieżąca analiza zrealizowanych wydatków w stosunku do wielkości planowanych oraz przygotowywanie zmian w budżecie,

7. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz sprawozdań zbiorczych,

8. rozliczanie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego zgodnie z ustawą rachunkowości oraz instrukcją inwentaryzacyjną,

9. prawidłowe i terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych

10. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, w tym naliczanie innych należności, zasiłków, prowadzenie stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń itp.,

11. terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne a także prowadzenie ewidencji wymaganej przez ZUS
12. prowadzenie list płatniczych, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, przygotowanie dokumentów związanych z płacami, podatkami, składkami na ubezpieczenia

13. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,


IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. wymiar czasu pracy – pełen etat,
2. specyfika pracy – praca przy komputerze,
3. budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przystosowanych toalet,
4. praca w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 7.00-15.00

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w Publicznym Przedszkolu w Zdunach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu 2017 r. był niższy niż 6%

VI. Wymagane dokumenty:

1. własnoręcznie podpisane CV,
2. list motywacyjny,
3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
6. kopie świadectw pracy,
7. referencje dotychczasowych pracodawców,
8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem,
10. podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.),
11. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku aplikacji kandydatów niepełnosprawnych).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Publicznego Przedszkola w Zdunach, w terminie do dnia 8 listopada 2017 roku do godz. 15.00

Koperta powinna zawierać dopisek:

„Oferta zatrudnienia na stanowisko główny księgowy ”.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Publicznego Przedszkola w Zdunach.
Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Zduny, 23 października 2017 r.


Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Zdunach
Kinga Kalak

załączniki:

Kwestionariusz osobowy i oswiadczenia.pdf

Opublikował: Iwona Klepacka
Publikacja dnia: 23.10.2017
Dokument oglądany razy: 1698