W Publicznym Przedszkolu w Zdunach oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, mające na celu wspieranie i rozwijanie ich uzdolnień:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • wspierające kompetencje emocjonalno- społeczne
  • logopedyczne

Oraz dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z Poradni psychologiczno-pedagogicznej :

  • zajęcia ruchowe z terapeutą ruchowym
  • zajęcia z integracji sensorycznej z terapeutą SI
  • zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: oligofenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą.