Publiczne Przedszkole w Zdunach jest placówką o charakterze publicznym działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Aktu założycielskiego: Uchwała Nr XXXVII/241/10 Rady Miejskiej w Zdunach z 28 kwietnia 2010 r.
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Zduny.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań