W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację .

         INFORMACJA – klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 13)

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku administrator danych: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH, ul. Łanowa 25, 63-760 Zduny, a reprezentowany przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia  informuje:

• Administratorem danych osobowych  jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH, ul. Łanowa 25, 63-760 Zduny reprezentowany przez Dyrektora.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka, każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej

e-mail kas5@poczta.onet.pl

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 570942935

– przez e-mail: kas5@poczta.onet.pl

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez przedszkole postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH, ul. Łanowa 25, 63-760 Zduny oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

• Każdemu podmiotowi, który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do  danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania  danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia  danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na  szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z Administratorem .

• Każdy podmiot, który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

• Każdy podmiot, który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z przedszkolem oraz prowadzeniem postępowań.

•Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH, ul. Łanowa 25, 63-760 Zduny.