W Publicznym Przedszkolu w Zdunach oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe, mające na celu wspieranie i rozwijanie ich uzdolnień:

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • wspierające kompetencje emocjonalno- społeczne
  • logopedyczne
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone cyklicznie wynikające z potrzeb wychowanków (w roku szkolnym 2022/2023 są to zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowo- rytmiczne, warsztaty ekologiczne, warsztaty fotograficzne). Rekrutację do zajęć rozwijających uzdolnienia prowadzą nauczyciele po wstępnej obserwacji dziecka.

Oraz dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii z Poradni psychologiczno-pedagogicznej:

  • zajęcia ruchowe z terapeutą ruchowym
  • zajęcia z integracji sensorycznej z terapeutą SI
  • zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami: oligofenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą.